Statut

Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „SZANSA”

STATUT

Konińskie Stowarzyszenie Abstynenckie
„SZANSA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Konińskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” w dalej części zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku – „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz.104) i posiada osobowość prawną.

§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem

§ 4

   Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Konin.

§ 5

   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym

samym lub podobnym charakterze działania.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Kształtowanie u swoich członków modelu życia w absolutnej trzeźwości.
 2. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania spożycia Alkoholu w społeczeństwie.
 3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.
 4. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach:
 •   Gminny Program
 •  Powiatowy Program
 •   Wojewódzki Program
 •   Narodowy Program
 1. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Udzielanie pomocy rodziną dotkniętych przemocą.

§ 9

Powyższy cel realizowany jest przez: 

 1. Utrzymywanie całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych przez członków Stowarzyszenia.
 2. Współdziałanie z poradniami odwykowymi, zakładami pracy, a także instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zapobieganiu problemom alkoholowych, współpracującymi z klubem integracji społecznej.
 3. Organizowanie prelekcji, odczytów o tematyce uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmieniających nastrój.
 4. Inicjowanie i organizowanie grup edukacyjno-motywacyjnych i terapii grupowej.
 5. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej jak:
 6.  a) organizowanie koncertów,
 7.     b) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
 8. c) organizowanie imprez okolicznościowych,
 9.  d) organizowanie wieczorków tanecznych,
 10. e) udział w pielgrzymkach religijnych,
 11. Występowanie ze stosownymi wnioskami i postulatami do władz państwowych i samorządowych.
 12. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego, trzeźwego życia.
 13. Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu i pomagają ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie.
 14. Prowadzenie placówek dydaktyczno-opiekuńczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

.

§ 10

       Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może

 1. prowadzić działalność pomocową w zakresie:
 • udzielania pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza na

      podłożu uzależnienia alkoholowego,

 • prowadzenia poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i

      medycznego dla młodzieży i dorosłych,

 • prowadzenia działalności profilaktycznej i psychoedukacyjnej dla młodzieży i

     dorosłych,

 • wyrównanie szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin

      dysfunkcyjnych,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień,

      umiejętności psychologicznych i społecznych,

 • prowadzenie ewaluacji programowej oraz monitorowania problemów

      społecznych,

 1. b) działalność organizacyjną obejmuje zadania w zakresie:
 • organizowania działalności edukacyjnej, konsultacyjnej i doradczej,
 • organizowania szkoleń promujących zatrudnianie, aktywizację społeczną

       i zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy,

 • organizowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wyjazdów na trzeźwościowe spotkania integracyjne.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych,

§ 12

Członkami Stowarzyszenia są:

 

 1. Członkowie zwyczajni, którymi są osoby fizyczne obywatele R.P. mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych, którzy złożą pisemną deklarację członkowską oraz uzyskają pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkowie honorowi niebędący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.
 4. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 13

 1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w §12 niniejszego Statutu.
 2. Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 14

Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków oraz uczestników grup spotkaniowych, z którymi to faktami zapoznał się podczas pracy Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
  a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności
  władz Stowarzyszenia,
  c) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych
  w statucie,
  d) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze
  Stowarzyszenia,
  e) prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w razie skreślenia
  z listy członków oraz innych decyzji Zarządu.
  2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego

§16
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz terminowe opłacanie składek członkowskich.
3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§17

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia członka,
c) skreślenia lub wykluczenia z organizacji, uchwałą Zarządu,
2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie płacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej 6 miesięcy,
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a) nie przestrzegania przez członka postanowienia statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§18
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§19

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków zwykłą większością głosów.
§20

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§21

Uchwały i decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Stowarzyszenia jest decydujący.

§22
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co 4 lata, a sprawozdawcze jeden raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny, umotywowany wniosek, co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków,
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na Żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych statutem,
e) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
f) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji
w razie ich powołania,
h) powołanie Biura Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie od wołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do spółek,
l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zebrania Członków,
8. Terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
9. W razie braku kworum określonego w §19 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
11. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.

§23
Zarząd

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.2 Zarząd może uzupełnić skład o nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób uzupełnionych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
6. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
7. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz
przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków
zwyczajnych i wspierających,
e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może
w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektórych członków,
i) powoływanie w miarę potrzeb fachowe organy takie jak komisje, zespoły
do realizacji celów Stowarzyszenia,
j) zatrudnia dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zebranie
Członków,
k) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
l) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji
Walnego Zebrania Członków,
8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca.
9. Oświadczenia woli, pełnomocnictwa i zobowiązania majątkowe podpisuje dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezes lub wiceprezes.
10. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
11. W sprawach niecierpiących zwłoki, a niezastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia – prezes może podejmować stosowne decyzje.
12. Uchwały Zarządu podpisuje dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezes lub wiceprezes. Wszelkie inne dokumenty Zarządu podpisuje prezes lub wiceprezes.
13. Szczegółowe zasady i tryb działalności Zarządu określa regulamin.
14. Członkowie Zarządu nie mogą być spokrewnieni bądź spowinowaceni z członkami organów kontrolnych Stowarzyszenia.

§24
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób uzupełnionych nie może przekraczać 1/2 składu Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu
Członków,
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami Zarządu oraz pozostawać z nimi w stosunku pracy.
9. Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu prac w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów ani wynagrodzenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje, granty i subwencje,
d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez
Stowarzyszenie,
f) dochody z ofiarności publicznej,

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§26

Składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§27

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§28

1 Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes działający łącznie z jednym z członków Zarządu.
2 Zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wiceprezesowi, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu.

Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§29

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (kworum) i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
6. Jeśli majątek Stowarzyszenia nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli Stowarzyszenia, likwidator zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości Stowarzyszenia.
7. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa upadłościowego.

§30

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmiany.