Rodzina Fundamentem Trzeźwości – Nowa Jakość Życia.

Projekt pt. „Rodzina fundamentem trzeźwości -Nowa jakość życia” realizowany będzie przez 28 miesięcy w okresie od 1 września 2021 do 31 grudnia 2023 roku w województwie wielkopolskim, na terenie miasta i powiatu konińskiego.

Celem zadania jest polepszenie jakości życia osób z problemami uzależnień poprzez udział w nowatorskich zajęciach skierowanych do pojedynczych osób i całych rodzin.

W tym 3 – letnim projekcie wprowadzamy nowatorskie działania wspierające całe rodziny dotknięte problemem uzależnień.

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy wspierające osoby z problemami uzależnień powinny być długofalowe i cykliczne.

Aktywne formy integracji społecznej – zapewnianą równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych, w tym grup szczególnie narażonych na wykluczenie i marginalizację społeczną.

Realizacja projektu przyczyni się do:

-lepszego funkcjonowania rodzin abstynenckich nabycie nowych umiejętności, poprawa relacji i więzi rodzinnych.

-zwiększenia liczby osób które skorzystały z pomocy w sprawach uzależnień

-rozwoju wolontariatu na rzecz osób z problemami uzależnień

-zaangażowania społeczności lokalnej w działania promujące zdrowy styl życia.

Zajęcia i spotkania odbywają się w Klubie Abstynenta w Koninie przy ul. Dworcowej 7/u7.  Klub Abstynenta przy ul. Dworcowej 7/u7 oraz w budynku Spółdzielni Socjalnej Bazy Łężyn przy ul. Bernardynka 44.