Regulamin spotkań integracyjnych

Regulamin spotkań integracyjnych
Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Szansa”

§ 1

1. Niniejszy regulamin zostaje wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.

2. Regulamin wydany jest przez organizatora spotkań integracyjnych — Konińskie
Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” . ul. Dworcowa 7/u7 26-510 Konin zwanym
dalej „organizatorem” i dotyczy spotkań integracyjnych organizowanych przez Konińskie
Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania spotkań
integracyjnych będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzane jest
spotkanie integracyjne. Każda osoba przebywająca na tym terenie
w czasie trwania spotkania integracyjnego obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas
spotkania integracyjnego i korzystania przez nie z terenu i urządzeń,
na którym przeprowadzona jest spotkania integracyjnego.

§ 2

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
— broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
— materiałów wybuchowych,
— wyrobów pirotechnicznych,
— materiałów pożarowo niebezpiecznych,
— napojów alkoholowych,
— środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren spotkania integracyjnego psów i innych zwierząt.

3. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń
znajdujących się na terenie spotkania integracyjnego.

§ 3

1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym jest wcześniejsze zgłoszenie
uczestnictwa koordynatorowi spotkania integracyjnego oraz u niszczenie opłaty
akredytacyjnej, która nie podlega zwrotowi.

2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających,
— posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
— zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku spotkania integracyjnego.

§ 4

1. Wstęp osób nieletnich na teren spotkania integracyjnego jest możliwy tylko i wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.
§ 5

1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony
jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
§ 6

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania spotkania
integracyjnego z uzasadnionych, ważnych powodów. Organizator nie będzie zobowiązany
z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty. Jeśli organizator nie wyznaczy innego
terminu spotkania integracyjnego akredytacja podlegają zwrotowi po odliczeniu kosztów
organizacyjnych.
§ 7

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy:
— legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
— sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie.

2. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub
odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych
w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.
740, z późn.zm.), ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
§ 8

1. Uczestnik ma prawo:
– przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia
obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
– w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest
ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie
obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem;
– do informacji o umiejscowieniu punktów
– medycznych,
– gastronomicznych,
– sanitarnych.

2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:
– zgłoszenia organizatorowi, wyrządzonych przez niego szkód w trakcie i na terenie
spotkanie integracyjnego.

§ 9

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
— w siedzibie organizatora: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Szansa” ul. Dworcowa 7/u7 oraz Przemysłowa 21 w Koninie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
oraz kodeksu cywilnego.

§ 10

2.Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprez integracyjnych organizowanych
przez Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”.

1.Niniejszy regulamin przyjęto Uchwałą nr 1 Zarządu Konińskiego Stowarzyszenia
Abstynentów „Szansa” z dnia 21-05-2018.

Za Zarząd
Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „SZANSA”

Grzegorz Śliwicki