Nadużywanie alkoholu jest w Polsce jednym z najgroźniejszych zjawisk zaliczanych do patologii społecznej.

 Jest groźne dla zdrowia, prowadzi nieuchronnie do choroby alkoholowej, której leczenie jest kosztowne i skomplikowane.

Ponadto spożywanie alkoholu jest przyczyną innych problemów społecznych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, przestępczość itp.

Wiele osób nie jest świadoma skutków spożywania alkoholu, nie ma też wystarczającej wiedzy, w jaki sposób można walczyć z tym zjawiskiem.

W wielu przypadkach rodziny alkoholików oraz sami alkoholicy nie potrafią poradzić sobie z chorobą, przez co ulegają wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

 Istnieje zatem potrzeba podejmowania działań o charakterze informacyjno zapobiegawczych, poprzez, które podnosi byłby poziom wiedzy na temat skutków spożywania alkoholu,

 leczenia choroby oraz promocji trzeźwego stylu życia.

    Koniński Klubu Abstynenta czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00  W tych godzinach odbywają się  spotkania wspólnoty klubowej, i grup Anonimowych Alkoholików.

    W Klubie realizowane są działalności wspierającej abstynencję i promujący trzeźwy i zdrowy styl życia poprzez:

-zajęcia i warsztaty,

-wyjazdy rehabilitacyjne- integracyjne,

-udział w podobnych programach realizowanych przez inne podmioty,              

-wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez:

-organizowanie treningów umiejętności społecznych,

-motywowanie do leczenia,

-propagowanie nowych form spędzania wolnego czasu.

 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” przy realizacji zadania wspomaga się elektronicznymi środkami łączności co zapewni bezpieczeństwo w czasie pandemii.

    W ramach zadania prowadzony jest Punkt Informacyjno- Kontaktowego dla osób uzależnionych i ich rodzin ul. Dworcowa 7.

    Medialny Punkt Informacyjno- Kontaktowego  korzystał w centrum multimedialnego przystosowanego do prowadzenia spotkań on-line przy ulicy Bernardynka 44.

    Punkt Informacyjno Kontaktowy dla osób uzależnionych i ich rodzin realizuje następujące działania:       -Udziela pomocy terapeutycznej mieszkańcom miasta Konina w zakresie rozpoznawania objawów uzależnieni, nawrotów, uczy nowych działań profilaktycznych wzmacniających proces trzeźwienia.